banner news24    

 0008

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแจกจ่ายพันธุ์พืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

DSC 6750

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายธำรง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 3,9 เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือน โดยมี นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้

DSC 6713

วันที่ 2 กันยายน 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์” ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและนำเสนอแผนการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>