banner news

 0007

วันที่ ๒๐ มิถุนายน 2561เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

 0015

วันที่ 15 มิถุนายน 2561เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

DSC 4784 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณาการจัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวเปลือกภายใต้โครงการะบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)