banner news

DSC 4544 1

นายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และบุคลากรของหน่วยงาน ให้การต้อนรับ

DSC 4313

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศรี คนมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา , สำนักงานพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้แทนสหกรณ์ เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)

DSC 3934 1

26 พฤษภาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าต้อนรับคณะแข่งขันแรลลี่ ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด นำโดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)