banner news

DSC 3669

21 พฤษภาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังโครงการอบรม เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" ผ่านระบบกาประชุมทางไกล (Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

136262

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตร  โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการเกษตรประชารัฐ

DSC 3627

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยสหกรณ์ในสังกัด จำนวน 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 27 ราย เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)