banner news24    

timeline 25630717 133027

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปี 2560-2562 ผู้มีผลการประเมินศักยภาพเกษตรกร ปี 2563 อยู่ในระดับกลุ่ม A และ B จำนวนทั้งสิ้น 91 ราย

3วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเกษตรผู้นำ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)

4วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเกษตรผู้นำ  ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>