• newqueen001.jpg
  • newqueen002.jpg
  • newqueen003.jpg
  • newqueen004.jpg
  • newqueen005.jpg
  • newqueen006.jpg

 

รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการ ตามนโยบายกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

template upgrd icon ผลสำเร็จโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร

template upgrd icon ผลสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

template upgrd icon ลสำเร็จโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

template upgrd iconผลสำเร็จโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

template upgrd icon การบูรณาการงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

****************************************************

Announce

 

activity news

radiomedia.jpg TVmedia Socialmediaaa.jpg


..............................................................................

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว