การจัดการองค์ความรู้  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

 

การจัดการองค์ความรู้ 25634

template upgrd icon การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ด้วยแผนผังโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas 

การจัดการองค์ความรู้ 2563

template upgrd icon การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการกําหนดวงเงินการดําเนินกิจการประจําปีของกลุ่มเกษตรกร
template upgrd icon การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
template upgrd icon การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการดําเนินคดีการจัดจ้างทนายความและข้อควรรู้ในการบังคับคดี


การจัดการองค์ความรู้ 2562
template upgrd iconแนวทางการชำระบัญชีสหกรณ์
template upgrd iconแนวทางพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อรักษามาตรฐานและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น
template upgrd iconการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์ข้าว)

 


การจัดการองค์ความรู้ 2561
template upgrd iconการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
template upgrd iconกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
template upgrd iconการขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว