icon27คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon27
ที่ 1/2560  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป้นองค์กรหลักระดับอำเภอ  
ที่ 2/2560  เรื่อง   มอบหมายหน้าที่ในการปกิบัติงานของพนักงานราชการ   pdf
ที่ 3/2560  เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  
ที่ 4/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน   
ที่ 5/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
ที่ 6/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคระกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า  
ที่ 7/2560  เรื่อง  มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดชัยนาท   
ที่ 8/2560  เรื่อง  มอบหมายงานให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเข้าร่วมพิธีของรัฐ   pdf
ที่ 9/2560  เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   pdf
ที่ 10/2560  เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   pdf
ที่ 11/2560 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป pdf
ที่ 12/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคระกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏบัติงานราชการขแงข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  
ที่ 13/2560 เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  
ที่ 14/2560 เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ-ปลดประกาศ ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) และสอบราคา  
ที่ 15/2560  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   
ที่ 16/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (เฉพาะราย)   
ที่ 17/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)  pdf
ที่ 18/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด   
ที่ 19/2560 เรื่อง  มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดงาน "7มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณืนักเรียน ปี 2560"  pdf
ที่ 20/2560 เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  
ที่ 21/2560  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง คระกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ  
ที่ 22/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง คระกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด  
ที่ 23/2560  เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท pdf 
ที่ 24/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน (Knowledge Management)   
ที่ 25/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เฉพะราย)  
ที่ 26/2560  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแนะนำส่งเสรมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน   
ที่ 27/2560 เรื่อง  แต่งตั้ผู้ประสานงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
ที่ 28/2560 เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท pdf
ที่ 29/2560 เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  
ที่ 30/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 
ที่ 31/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
ที่ 32/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ GFMIS  
ที่ 33/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการ   
ที่ 34/2560 เรื่อง  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท pdf

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว