คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

12 มกราคม 2564
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์ชัยนาท ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

15 มกราคม 2564 
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ที่ 2/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 

17 มกราคม 2564
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์ฏรจังหวัดชัยนาท ที่ 6/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการและแนวทางการลดใช้พลังงาน

27 มกราคม 2564
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ที่ 7/2564 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดชัยนาท ชุดที่ 2

1 กุมภาพันธ์ 2564
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ที่ 8/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

11 กุมภาพันธ์ 2564
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับติดตามโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

1 มีนาคม 2564
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ที่ 10/2564  เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวร สักนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

18 มีนาคม 2564
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ที่ 11/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว