งบทดลอง

 

icon24เดือน ตุลาคม 2561 pdf
icon24เดือน พฤศจิกายน 2561 pdf
icon24เดือน ธันวาคม 2561 pdf
icon24เดือน มกราคม 2562 pdf
icon24เดือน กุมภาพันธ์  2562 pdf
icon24เดือน มีนาคม  2562 pdf
icon24เดือน เมษายน 2562 pdf
icon24เดือน พฤษภาคม 2562 pdf
icon24เดือน มิถุนายน 2562 pdf
icon24เดือน กรกฎาคม 2562 pdf
icon24เดือน สิงหาคม 2562 pdf
icon24เดือน กันยายน 2562 pdf
icon24เดือน ตุลาคม 2562 pdf
icon24เดือน พฤศจิกายน 2562 pdf
icon24เดือน ธันวาคม 2562 pdf
icon24เดือน มกราคม 2563 pdf
icon24เดือน กุมภาพันธ์ 2563 pdf
icon24เดือน มีนาคม 2563 pdf
icon24เดือน เมษายน 2563 pdf
icon24เดือน พฤภาคม 2563 pdf
icon24เดือน มิถุนายน 2563 pdf
icon24เดือน กรกฎาคม 2563 pdf
icon24เดือน สิงหาคม 2563 pdf
icon24เดือน กันยายน 2563 pdf
icon24เดือน ตุลาคม 2563 pdf
icon24เดือน พฤศจิกายน 2563 pdf
icon24เดือน ธันวาคม 2563 pdf
icon24เดือน มกราคม 2564 pdf
icon24เดือน กุมภาพันธ์ 2564 pdf
icon24เดือน มีนาคม 2564 pdf
icon24เดือน เมษายน 2564 pdf
icon24เดือน พฤษภาคม 2564 pdf
icon24เดือน มิถุนายน 2564 pdf
icon24เดือน กรกฎาคม 2564 pdf
icon24เดือน สิงหาคม 2564 pdf

 

 

 

 

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว