วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว