วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีวรรณ สงวนเผ่า นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมการขับเคลื่อนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตกรมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป สหกรณ์รักษาหรือยกระดับภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจระดับมั่นคงตามมาตรฐานให้สูงขึ้น จำนวน 9 สหกรณ์ สหกรณ์รักษาหรือยกระดับสหกรณ์นอกภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจระดับมั่นคงตามมาตรฐานให้สูงขึ้น จำนวน 3 สหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 13 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว