อำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

**************************************************************************

มีอำนาจหน้าที่(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557)ดังต่อไปนี้

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

**************************************************************************

ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- จัดทำและรวบรวมแผนงานคำขอตั้งงบประมาณ
- ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์
- งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน รวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
- ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์
- ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
- ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นๆ
- ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
- ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- ศึกษาวิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกรเข็มแข็ง
- ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาการลงทุน การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
- ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
- ให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร การจัดการสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
- ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- ศึกษา วิเคราะห์ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
- ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ สู่ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
- ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
- ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- ศึกษาวิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกรเข็มแข็ง
- ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาการลงทุน การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
- ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
- ให้คำปรึกษา แนะนำ การแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร การจัดกาสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
- ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์
- ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
- พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
- ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3
มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

**************************************************************************

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว