แผนที่จังหวัดชัยนาท

chainat p1 1

เส้นทางคมนาคมสู่ตำบลบางหลวง
เส้นทางคมนาคมตำบลนี้ใช้ในการติดต่อระหว่างตำบล/จังหวัด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311(ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่สำคัญของประชาชนในตำบลบางหลวง และตำบลใกล้เคียง รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเป็นเส้นทางการติดต่อราชการ จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สามารถทำให้ตำบลบางหลวงและตำบลใกล้เคียง ได้พัฒนาตนเองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมของตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา และการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกที่เป็นส่วนช่วยในการอนุรักษ์สมบัติของชาติต่อไป

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
510/3 ม.4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
โทรศัพท์ 056-405227-28 โทรสาร 056-405227
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://web.cpd.go.th/chainat


แผนที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

map samall

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว