วิสัยทัศน์

:: วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ::
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ


:: วิสัยทัศน์จังหวัดชัยนาท ::

“เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข 

“เมือ                          

:: วิสัยทัศน์สหกรณ์จังหวัดชัยนาท ::
สร้างทีมงานเข้มแข็ง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกอย่างมั่นคง

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป
พันธกิจที่ 3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับด้านการบริหารการจัดการองค์กร ธุรกิจ การตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และหรือกลุ่มเกษตรกรกับภาคเกษตรกรกับภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการจัดการองค์กร และการดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พันธกิจที่ 5 เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานicon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว