สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

 

      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยตรงโดยเฉพาะชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน
อย่างแท้จริงส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติการบริหารทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติซึ่งนอกจาก
จะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยนำหลักการวิธีการสหกรณ์ไปเผยแพร่
ปลูกฝัง ให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนบนพื้นฐานแห่ง"การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

      ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ไม่มีสหกรณ์ในโครงการดังกล่าวข้างต้น ท่านผู้อ่านสามารถหาข้อมุลเพิ่มทั่วประเทศเติมได้ที่ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ <<Click

 

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว