สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

                                                                 จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก
- ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ pdf 
- กราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  pdf
- จำนวนสมาชิกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  pdf
- กราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  pdf

 

                                                                                ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
- ทำเนียบกลุ่มอาชีพ                                                                                pdf

 

                                                จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าขอกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน
- จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  pdf
- กราฟแสดงข้อมูลกจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  pdf

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว