สารสนเทศสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

                                                                        ข้อมูลสหกรณ์
- ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดชัยนาท แยกตามประเภทสหกรณ์  pdf
- แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดชัยนาท แยกตามประเภทสหกรณ์  pdf
- ข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์  pdf
- ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์  pdf

                                                                      ทำเนียบสหกรณ์
- ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท  pdf

                          หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์  
- หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์  pdf
- ข้อมูลแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์  pdf
- ข้อมูลกราฟข้อมูลแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์  pdf
- ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  pdf
- ข้อมูลราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์  pdf

                                                          ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท
- ข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  pdf 
- ข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทสหกรณ์   pdf

                                                                การมีส่วนร่วมของสมาชิก
- ข้อมูลจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
- ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์ pdf

                                                                                    สินค้าและบริการหลัก
- ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทของสหกรณ์   pdf
- ข้อมูลราฟแสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทของสหกรณ์   pdf

                                                                    สถานภาพทางการเงิน
- ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
- ข้อมูลกราฟแสดงสถานภาพทางการเงินรวมทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ pdf

                                                                     อุปกรณ์การตลาด
- ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัดชัยนาท  pdf
- ข้อมูลกราฟจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามประเภทใช้งาน  pdf
- ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  pdf
- ข้อมูลกราฟอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  pdf

                                                                 ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
- ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้  pdf
- ข้อมูลกราฟแสดงข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้  pdf

                                                            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ
- รายชื่อสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  pdf

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว