สารสนเทศกลุ่มอาชีพในจังหวัดชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

                                                                              จำนวนกล่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก         
- จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร                                                                     pdf 
- จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  pdf
- กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  pdf
- กราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  pdf

 

                                                                                                 ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
- ข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดชัยนาท                                                               pdf

 

                                            หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
- หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร                                                                                          pdf
- ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกล่มเกษตรกร  pdf
- ข้อมูลจำนวนกล่มเกษตรกรที่่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ  pdf
- ข้อมุลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  pdf
- ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ  pdf

 

                                                                                ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภท
- ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน pdf 
- ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  pdf

 

                                                                                              สินค้าและบริการหลัก
- ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร โดยตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร                                     pdf

 

                                                                                         สถานภาพทางการเงิน
- ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร                                                           pdf

 

                                                                             กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์                                    pdf

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว