ผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ที่ ชื่อสหกรณ์ จังหวัด วัตถุประสงค์ ดอกเบี้ย จำนวนเงิน อำนาจ วันที่เบิกจ่าย
1 สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ชัยนาท รวบรวมผลผลิต 3 5,000,000 จังหวัด 27/12/2562
2 สหกรณ์การเกษตรรวมใจพัฒนา จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,800,000 จังหวัด 20/4/2563
3 สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,450,000 จังหวัด 20/4/2563
4 สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,800,000 จังหวัด 20/4/2563
5 สหกรณ์การเกษตรเด่นใหญ่พัฒนา จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 200,000 จังหวัด 20/4/2563
6 สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,800,000 จังหวัด 22/4/2563
7 สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,450,000 จังหวัด 22/4/2563
8 สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,300,000 จังหวัด 23/6/2563
9 สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,300,000 จังหวัด 26/6/2563
10 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,300,000 จังหวัด 26/6/2563
11 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,450,000 จังหวัด 26/6/2563
12 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสรรพยาสามัคคี จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 620,000 จังหวัด 26/6/2563
13 สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ชัยนาท รวบรวมผลผลิต 1 2,000,000 จังหวัด 16/7/2563
14 สหกรณ์การเกษตรสรรยา จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 1,300,000 จังหวัด 16/7/2563
15 สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จำกัด ชัยนาท จัดหา 3 3,000,000 จังหวัด 11/9/2563
16 สหกรณ์การเกษตรรวมใจพัฒนา จำกัด ชัยนาท จัดหา 2.5 2,000,000 จังหวัด 15/9/2563
17 สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด ชัยนาท จัดหา 2.5 5,000,000 จังหวัด 15/9/2563
18 สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด ชัยนาท จัดหา 3 3,000,000 จังหวัด 17/9/2563
19 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด ชัยนาท จัดหา 3 5,000,000 จังหวัด 17/9/2563
20 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด ชัยนาท ให้สมาชิกกู้ยืม 1 3,500,000 จังหวัด 17/9/2563
        รวม                               44,270,000

 

download ผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ pdf

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว