Announce

phao

activity news

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสือโทรทัศน์และมัลติมีเดีย 

coop2564     coopta2564

TV18 05 63     TV18 05 2020 

TV25 02 2020     aug2019

********************************************************************************************************************

IMG 0755

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.นายสหนณ  ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศูข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้ (1) ผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรเขาขยายพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2) ผลการตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย(เนื้อที่ 272 ไร่ 3 งาน )(3) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน ในการนี้ นายปริญญา  โพธืสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมดังกล่าว และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว