Announce

phao

activity news

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสือโทรทัศน์และมัลติมีเดีย 

coop2564     coopta2564

TV18 05 63     TV18 05 2020 

TV25 02 2020     aug2019

********************************************************************************************************************

IMG 0851

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสหนณ  ชัยจรินันท์ เป็นประธานการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

 ในการนี้มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมฯ ดังนี้ สกก.เมืองชัยนาท สกต.ธกส.ชัยนาท สก.เดินรถชัยนาท สก.บ้านมั่นคงชัยนาท กลุ่มเกษตรกรเขาขยาย กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาท่าพระ กลุ่มเกษตรกรทำนาเสือโฮก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นางลือ

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว