Announce

phao

activity news

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสือโทรทัศน์และมัลติมีเดีย 

coop2564     coopta2564

TV18 05 63     TV18 05 2020 

TV25 02 2020     aug2019

********************************************************************************************************************

IMG 0887

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 ในการนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ในการเผยแพร่หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์พืช ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยนายปริญญา โพธฺสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ 

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว