Announce

phao

activity news

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสือโทรทัศน์และมัลติมีเดีย 

coop2564     coopta2564

TV18 05 63     TV18 05 2020 

TV25 02 2020     aug2019

********************************************************************************************************************

1

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท ร่วมจัดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ต่อเยาวชนในจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นจากทั่วจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,600 คน นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถชมนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ สหกรณ์ในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการประกวดทักษะของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การแข่งขันการตอบปัญหานักเรียน, การประกวดภาพวาดระบายสี, การแข่งขันการเขียนเรียงความ, การแข่งขันการเขียนบทความ "สหกรณ์ออมทรัพย์ออมคววามดี", การประกวดโรงเรียนกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น และการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ ทั้งนี้สหกรณ์จังหวัดชัยนาท, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ให้เกียรติในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน จำนวนกว่า 30 ทุน รวมทุนการศึกษา 32,000 บาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว