วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ

1. โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุดีแก่สหกรณ์ในสถาบันเกษตรกรปี 2563 จำนวน 1 คำขอกู้ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

2. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 คำขอกู้ สหกรณืการเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสรรพยาสามัคคี จำกัด

3. โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 4 คำขอกู้ สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขือนเจ้าพระยา จำกัด สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 

โดยมีนายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว