วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดชัยนาท หัวหน้าฝ่าย ๆ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม เพือ่ติดตามการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมถึงรับฟังการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว