วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตจรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โครงการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล

ในการนี้ นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ให้การต้อนรับและรับฟังการมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการส่งเสริมผสมปุ๋ยใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตร ตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสหกรณ์ และโครงการส่งเสริมเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน ซึ่งสหกรณ์ได้รับรถเกี่ยวข้าวเพื่อให้บริการแก่สมาชิก 

ในการนี้ นายสมจิตร์ ถังมาตย์ ประธานกรรมการ นายวิเชียร ธรรมชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให่การต้อนรับ ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

และเวลา 15.00 น.ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ Super Market ในสหกรณ์ โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต GMP ในสหกรณ์ และ GAP ให้แก่สมาชิกโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ แลบะโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ในการนี้ นางสาวกำไร เขียวฉาย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว