วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 3/2563

 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรชัยนาท ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีชัยนาท ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จำกัด ผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจิกร่วมใจ จำกัด ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 7 สหกรณ์

 

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว