วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว