วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง "แนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย"

เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯตลอดจนให้สหกรณ์สามารถกำหนดและปฎิบัติตามนโยบายที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว