วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายจำรัส จันทน์ชูผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นางสาวเสาวลักษณ์ พลับพลี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมนาแปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด

เพื่อพิจารณาการกำหนดราคารับซื้อข้าวพันธู์ การวางแผนทำข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อแก้ไขภัยแล้ง การกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำนาแปลงใหญ่เพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการนาแปลงใหญ่ (แทนท่านที่ขาดสิทธิ์) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว