วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายสหนณ ชัยจรินันท์  สหกรณ์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอารีวรรณ สงวนเผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางสาวธิดา ภักดิ์นรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของสหกรณ์ เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทาง วิธีการพร้อมทั้งดำเนินการบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งการบริหารจัดการ อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในกระบานการผลิต การรวบรวมการแปรรูป และการตลาด โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 30 ท่าน ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว