วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การเลือกตั้งผู้สอบกิจการ การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวธิดา ภักดิ์นรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และผู้แทนสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว