วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสักนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 46 ของสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด การดำเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ฯ มีผลกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท

ผลของกำไรจัดสรรเป็นทุนของสหกรณ์เป็นเงินปันผล มีสมาชิกรวม 4 สาขา จำนวน 8,505 คน ทุนเรือนหุ้น 542 ล้านบาทเศษ ทุนดำเนินงาน 2,261 ล้านบาทเศษ เงินรับฝากจากสมาชิก 1,521 ล้านบาทเศษ สินเชื่อให้แก่สมาชิก 1,426 ล้านบาทเศษ

โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและร่วมพิธ๊เปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 46 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว