วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2563 เพื่อทราบนโยบาย และมติ ครม.ที่สำคัญของกระทรวงต่าง ๆ (สถานการณ์น้ำ/การคาดหมายลักษณะอากาศ) งานสำคัญของส่วนราชการ

(การขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จังหวัดชัยนาท/การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร) งานประเพณีของจังหวัด (การจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563)

โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว