วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีที่ 50 ของสหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2512 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 50 ปี มีสมาชิก 3,808 คน แบ่งเป็น 45 กลุ่ม ในท้องที่ 6 ตำบล

มีทุนเรือนหุ้นที่ชำระหนี้เต็มมูลค่ารวม 6,889,879 หุ้น เป็นเงิน 68,898,790 บาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 4 ประเภท คือ 1.ธุรกิจ 2.ธุรกิจเครดิต 3.ธุรกิจการขาย 4.ธุรกิจส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการและพิจารณางบดุล , งบกำไรขาดทุนและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระนยา จำกัด

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว