วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธษนการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการชำระบัญชีของผู้ชำระบัญชี

จำนวน 9 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว