วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการปกติ จำนวน 5 คำขอกู้ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรรวมใจพัฒนา จำกัด และโครงการพิเศษ จำนวน 1 คำขอกู้ เป็นเงิน 3,500,000 บาท โครงการส่งเสริมกสรผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่สมาชิกในสถาบันเกษตรกร ปี 2563 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท และอนุกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว