วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารโครงการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้

การเรียกร้องค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษรตรกร/สมาชิกและผลการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 แห่ง จำนวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 345 คน จำนวนเงินที่จัดสรร 17,250,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว