วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในพื้นที่เขต 1 เพื่อตรวจติดตาม ดูแล รับฟังปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ

และความก้าวหน้าการดำเนินกิจการศูนย์รวบรวมน้ำนมของสหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้แทนจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และนายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ณ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว