วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างร้านค้าสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

ในการนี้ นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ถนนนายจันทร์หนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทธา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว