วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการโอนสิทธิและการตกทอดมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท (อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท)

เกษตรกรผู้เช่าที่ดินยื่นคำร้องขอเช่าซื้อที่ดิน พิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการปฏิรูปที่ดินเอกชน (แปลงว่าง) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว