วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ระดับอำเภอ ชุดใหม่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท)

และร่าง แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563

โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการและสหกรณ์ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

 

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว