วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายศุวมิตร อิ่มฤทธา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท เพื่อรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหัวดชัยนาท ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว