Announce

HOPE001 resize

 

activity news

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสือโทรทัศน์และมัลติมีเดีย 

coop2564     coopta2564

  TV18 05 2020********************************************************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานรับสมัครเกษตรกรและการจ้างงานระดับอำเภอ ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการรับสมัครเกษตรกรและจ้างแรงงานระดับอำเภอ

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครระยะที่ 3 โดยผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Acu Conferance) ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัดและผ่านระบบทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่าน Webex ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ

โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว