วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวyดชัยนาท เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อรับทราบแนวนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามแผน - ผล การปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

 

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว