วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (Riverbank Filtration : RBF) แห่งแรกของประเทศไทย

ซึ่งมีบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุด ถึง 60 เซนติเมตร หรือ 24 นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ณ บ้านธัญญอุดม ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนายศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว