วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ แผนการดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด

ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา 2 คน คือ 1.นางสาววรัญญา วงษ์เม่น 2.นายสุภาพ การภักดี ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด จะมอบทุนการศึกษาไปจนกว่าจะจบปริญญาตรี

โดยมีนายมณเทียร สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว