วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 38 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 3,057 คน แบ่งเป็น 83 กลุ่ม มีทุนเรือนหุ้น จำนวนเงิน 170,610,660 บาท ทุนสำรอง จำนวนเงิน 38,114,808.40 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด มีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล (ตลาดกลางข้าวเปลือก ต.นางลือ) ธุรกิจให้บริการ โครงการรวบรวมข้าวเปลือกผลิตผล ปี 62/63 ธุรกิจโครงการรถเกี่ยวข้าว และพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทน และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว