วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายสหนณ ชัยจรินันท์ นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบทรัพย์สินที่เหลือจากการชำระบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าฉนวน ตามมาตรา 35 วรรค สอง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 จำนวน 856,371.12 บาท ให้กับผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง

ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรหางน้ำสาคร หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 , กลุ่มเกษตรกรหางน้ำสาคร หมู่ที่ 4 , กลุ่มเกษตรกรหางน้ำสาคร หมู่ที่ 5 , กลุ่มเกษตรกรอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 , กลุ่มเกษตรกรทำสวนผักสิลาดาน ,กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หางน้ำสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จัหวัดชัยนาท

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว