คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน

 (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

 ลำดับที่

 ชื่อคู่มือที่อนุมัติ

 กฏหมายที่ออกคู่มือฯ

1 การกำหนดวงเงินกุ้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์

1. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
2. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548

2 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร

1. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
2. คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบระเบียบกลุ่มเกษตรกรว่าด้วยการรับฝากเงินและเห็นชอบ วงเงินการดำเนินกิจการ

3 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์  1. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
4 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  1. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
2. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์
5  การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 1. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
การรับจดทะเบียนสหกรณ์  1. กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน
2. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
3. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
4. ระเบียบว่าด้วยวิธีการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2552
 
การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี  1. พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 
การนำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น  1. พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
2. แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์  1. พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดทำข้อบังคับสหกรณ์เพื่อใช้ในการจดทะเบียน พ.ศ. 2542
3. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียน และรับจดทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์แท๊กซี่ พ.ศ. 2547 
10  รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์  1. กฏกระทรวงกำหนดประเภทของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน
2. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
 
11 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์  1. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
12  รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม  1. พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
13  การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร  1. คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มอบหมายการกำกับดูแลแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
14  การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น  1. พระราชกฤษฎีว่าด้วยกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2547
2. คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบระเบียบกลุ่มเกษตรกรว่าด้วยการรับฝากเงินและเห็นชอบวงเงินการดำเนินกิจการ 
15  การับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  1.พระราชกฟาฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
2.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรประจำจังหวัด พ.ส. 2548
3.คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องมอบหมายการกำกับดูแลแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณืพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
16  การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน  1. คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มอบหมายการกำกับดูแลแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณืปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
2.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณื ว่าด้วย การกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรจังหวัด พ.ส. 2548
17 การรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร  1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ส. 2547
2. คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมอบหมายการกำกับดูแลแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณืพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
3. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ส. 2548 
18  การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณื กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท  1. คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 83/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2. คำสั่งคณะกรรมการบริการ กพส. ที่ 2/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3. คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
4. ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
5. ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557
6. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550
19  การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท  1. คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 83/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2. คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 2/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
3. คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
4. ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
5. ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557
6. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550
20  การอนุมัติให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร  1. พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
2. มติคระกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินให้ดำเนินการ
3. มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาเงินกู้โครงการที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบให้ดำเนินการ 

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว